Academic Services Division

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ กิจกรรมที่ 2 เวทีวิชาการเพื่อนำเสนองานวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักวิชาการ จากการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉ

โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ กิจกรรม "สันทนาการ วิชาการ สผ." ครั้งที่ 1

English
Start date
End date
Event type
ลานกิจกรรมหน้าสำนักวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์
  • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หัวข้อ ของใหม่ในรัฐธรรมนูญ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์ (ดำเนินรายการโดย นายฐากูร จุลินทร กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)
Year
2016

โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ

English
Start date
End date
Event type
ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์

ครั้งที่ 1 และ 2

  • ครั้งที่ 1 ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 หัวข้อ โค้งสุดท้ายสู่เส้นชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Road to the White House) ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 2 สำนักงานฯ ถนนประดิพัทธ์ (ดำเนินรายการโดย นายฐากูร จุลินทร กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และนายรณชัย โตสมภาค กลุ่มงานบริการวิชาการ 3)
Year
2017

การประชุมของคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2561

English
Start date
End date
Event type
  • ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
Year
2018
Subscribe to Academic Services Division