Information Technology Resources Development Division

การสืบค้นข้อมูล EBSCO host เพื่องานวิชาการ

English
Start date
End date
Event type
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 สำนักสารสนเทศ อาคารรัฐสภา

การอบรบการสืบค้นข้อมูล EBSCO host เพื่องานวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดโดย : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันและเวลา : วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563   เวลา 09.30-15.00 นาฬิกา


เพื่อให้บุคลากรสำนักวิชาการสามารถค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำเอกสารวิชาการและการค้นคว้าเพื่อให้บริการสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการจึงได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host เพื่องานวิชาการขึ้น โดยเป็นข้าราชการสำนักวิชาการ ประเภทวิชาการ จำนวน 40 คน


กำหนดการ

ภาคเช้า
09.30 ลงทะเบียน  
10.00-12.00 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host 
 • Academic Search Ultimate
 • eBooks Academic Collection
 • HeinOnline

คุณมนทกานติ  จันทรวรินทร์

Sales Manager บริษัท EBSCO Information Service

     
ภาคบ่าย
12.30 ลงทะเบียน  
13.00-15.00 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO host 
 • Academic Search Ultimate
 • eBooks Academic Collection
 • HeinOnline

คุณมนทกานติ  จันทรวรินทร์

Sales Manager บริษัท EBSCO Information Service

 

Year
2020

โครงการเพิ่มทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) รุ่นที่ 5-10

English
Start date
End date
Event type
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 สำนักสารสนเทศ อาคารรัฐสภา

โครงการเพิ่มทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DQ) รุ่นที่ 5-10

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จัดโดย : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันและเวลา : วันที่ 14-16 กันยายน 2563   เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา

ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล 8 ประเภท ได้แก่

 • เอกลักษณ์พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen Identity)
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • การจัดการความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity Management)
 • การจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management)
 • การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management)
 • ร่องรอยทางดิจิทัล (Digital Footprints)
 • การจัดการการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying Management)
 • การใช้งานอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy)

วิทยากร: นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

Year
2020

"LIRT Fan Page on Facebook" นวัตกรรมระดับดีมาก

English
Start date
End date
Event type
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) และได้รับรางวัลนวัตกรรม ระดับดีมาก ในการประกวดนวัตกรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

LIRT Fan Page on Facebook เป็นนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ที่สำนักวิชาการ โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เน้นการนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านนิติบัญญัติผ่านสื่อออนไลน์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติในวงกว้าง ตอบสนองนโยบายของภาครัฐด้านการส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง

แนวคิดการคัดสรรประเด็น คัดสรรทรัพยากรที่น่าสนใจ สารสนเทศที่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อน โดยนำเสนอรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นไปสู่การอ่านหรือค้นคว้าเพิ่มเติมในทรัพยากรเล่มจริงในรูปแบบดิจิทัลจากคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ ประกอบด้วย

 • รูปแบบการเล่าเรื่อง อ่านสรุปเนื้อหา ร้อยเรียงข้อความเพื่อนำเสนอให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย พร้อมแจ้ง URL ที่อยู่ของรายการเอกสารแต่ละเรื่องในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 • การนำเสนอประเด็นข้อมูลความรู้ที่อยู่ในความสนใจ เช่น สถานการณ์โควิด พร้อมเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา
 • การตั้งคำถามและร่วมหาคำตอบจากเอกสารในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ 
 • การแนะนำรายการเอกสารใหม่ในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
 • คำศัพท์รัฐสภา
 • สารสนเทศอื่น ๆ เช่น ข้อความประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ

ระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2563 สามารถเยี่ยมชมเนื้อหาของนวัตกรรม LIRT Fan Page on Facebook และนวัตกรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 8 ชิ้นงาน ได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


Link ที่เกี่ยวข้องกับ LIRT :

Face Book:  https://www.facebook.com/LIRT20/

Website: https://dl.parliament.go.th/


รายชื่อข้อเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

ประเภทนวัตกรรมบริหารหรือองค์การ (Administration/Organizational Innovation) ได้แก่

 • การประยุกต์ใช้ Google Data Studio ในการนำเสนอข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณของรัฐสภา)
 • ระบบรายงานความต้องการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development Need Analysis Report System) (สำนักพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ได้แก่

 • คลังคำศัพท์รัฐสภาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษสำหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (สำนักภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมัน และอาหรับ)
 • ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ และระบบมอบหมายงานนอกสถานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สำนักสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) (สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 • การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในรูปแบบ E-Book (สำนักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระ)
 • กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ (สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร)
 • หลักสูตร E-Learning เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: หลักสูตรกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายตามขั้นตอน (สำนักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม)
Year
2020

การนำเสนอนวัตกรรม "LIRT Fan Page on Facebook"

English
Start date
End date
Event type
ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ นำเสนอนวัตกรรมบริการ เรื่อง บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) ต่อคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

รายชื่อข้อเสนอนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

ประเภทนวัตกรรมบริหารหรือองค์การ (Administration/Organizational Innovation) ได้แก่

 • การประยุกต์ใช้ Google Data Studio ในการนำเสนอข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณของรัฐสภา)
 • ระบบรายงานความต้องการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and Development Need Analysis Report System) (สำนักพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ได้แก่

 • คลังคำศัพท์รัฐสภาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษสำหรับการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (สำนักภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมัน และอาหรับ)
 • ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ และระบบมอบหมายงานนอกสถานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สำนักสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • บริการสารสนเทศในคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติผ่านแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT Fan Page on Facebook) (สำนักวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
 • การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในรูปแบบ E-Book (สำนักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระ)
 • กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ (สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร)
 • หลักสูตร E-Learning เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: หลักสูตรกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง กระบวนการตรากฎหมายตามขั้นตอน (สำนักพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม)
Year
2020

การฝึกอบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)

English
Start date
End date
Event type
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการสำนักวิชาการ

จำนวน 2 รุ่น 

 • รุ่นที่ 1 : 8.30-12.00 น.
 • รุ่นที่ 2 : 13.00-16.30 น.

วิทยากร

 • นางสารนราภัทร เพชรมณี บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

Year
2019

นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา

English
Start date
End date
Event type
ห้องสมุดรัฐสภา

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับนายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร รับฟังบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา วันที่ 14 มิถุนายน 2556

Year
2013

นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภา

English
Start date
End date
Event type
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 201

นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับนาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 201 วันที่ 8 สิงหาคม 2556

Year
2013

คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

English
Start date
End date
Event type
ห้องสมุดรัฐสภา; ศูนย์บริการ E-Knowledge; พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับคณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

Year
2014

Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

English
Start date
End date
Event type
ห้องสมุดรัฐสภา; ศูนย์บริการ E-Knowledge; และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรห้องสมุดรัฐสภา ให้การต้อนรับ Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา วันที่ 8 ธันวาคม 2557

Year
2014
Subscribe to Information Technology Resources Development Division