Aggregator

365 วลีฮิต จีน /

1 day 13 hours ago
By ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 . 200 หน้า : 19 ซม.. 9789742899257 Place Hold on 365 วลีฮิต จีน /

ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เสนอ 

1 day 14 hours ago
ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เสนอ 

ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล

1 day 14 hours ago
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามมาตรา 69…

1 day 15 hours ago
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553) 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส…

1 day 16 hours ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

1 day 16 hours ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน\"สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที\" ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 

2 days 9 hours ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน\"สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที\" ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

2 days 10 hours ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

2 days 10 hours ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

2 days 10 hours ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564