Aggregator

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2 weeks 2 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 25644 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 25644 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา