Aggregator

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 1 day ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 1 day ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

การจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน /

2 weeks 1 day ago
กรุงเทพฯ : โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น, 2552 . 161 หน้า ; 24 ซม.. 9786165480178 Place Hold on การจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน /

คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 = Concepts in contemporary political science vol. 2 /

2 weeks 1 day ago
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 . 433 หน้า : 21 ซม.. 9789740320708 Place Hold on คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 =

การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม : หลักทฤษฎีและมาตรการ

2 weeks 1 day ago
By ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526 . 137 หน้า : Place Hold on การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม : หลักทฤษฎีและมาตรการ

90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ = The first 90 days in government /

2 weeks 1 day ago
By เดลี, ปีเตอร์ เอช. . กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2551 . 371 หน้า : 23 ซม.. 9789744140555 Place Hold on 90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ =

I Am Malala /

2 weeks 1 day ago
By ยูซัฟไซ, มาลาลา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 . 327 หน้า : 21 ซม.. 9789740213352 Place Hold on I Am Malala /

การปฏิรูปราชการและจัดการภาครัฐ : คู่มือ Reengineering และ Reinventing ภาครัฐ

2 weeks 1 day ago
By วิฑูรย์ สิมะโชคดี. ม.ป.ท. : โนเบิลมีเดีย, 2539 . 248 หน้า ; 9743352546 Place Hold on การปฏิรูปราชการและจัดการภาครัฐ : คู่มือ Reengineering และ Reinventing ภาครัฐ

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 1 day ago
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272…

2 weeks 1 day ago
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279)