Aggregator

Communication and human rights /

2 weeks 1 day ago
Nakornpathom, Thailand : Office of Human Rights Studie and Social Development, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2007 . 187 p. ; 21 cm.. 9789741107018 Place Hold on Communication and human rights /

CEO แห่งโลกกลางคืน /

2 weeks 2 days ago
By สมศักดิ์ อ่อนศรี. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2552 . 304 หน้า : 21 ซม. 9786165100038 Place Hold on CEO แห่งโลกกลางคืน /

ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ.1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ.1947 /

2 weeks 2 days ago
By บรรพต กำเนิดศิริ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 . 346 หน้า : 21 ซม.. 9789744664679 Place Hold on ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ.1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ.1947 /

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 2 days ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 2 days ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 2 days ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 2 days ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

2 weeks 2 days ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

2 weeks 2 days ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

รายงานการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

2 weeks 2 days ago
รายงานการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา