Aggregator

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

4 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

4 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

4 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

4 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

4 weeks 1 day ago
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ปรับใหม่ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

1 month ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ปรับใหม่ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

1 month ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

1 month ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

1 month ago
สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

1 month ago
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564