Aggregator

คำต้องห้ามในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณอาหารตามหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

1 week 5 days ago
คำต้องห้ามในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณอาหารตามหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 weeks 1 day ago
รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปและประเมินผลโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 เมืองแพร่เกมส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดแพร่

2 weeks 1 day ago
สรุปและประเมินผลโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 เมืองแพร่เกมส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดแพร่

สรุปและประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555

2 weeks 1 day ago
สรุปและประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555

สรุปและประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 พญาผึ้งเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีและสนามกีฬาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

2 weeks 1 day ago
สรุปและประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 พญาผึ้งเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีและสนามกีฬาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี