Aggregator

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อนำไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคสำหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อนำไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคสำหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น

Hot Issue (ก.ย. 2564) [พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)]

1 month 1 week ago
Hot Issue (ก.ย. 2564) [พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)]

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

1 month 1 week ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนสายสกลนคร - กาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรของประชาชนเข้าหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

1 month 1 week ago
การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนสายสกลนคร - กาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรของประชาชนเข้าหมู่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2525

1 month 1 week ago
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2525

ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจและการคัดเลือกตำรวจราบในพระองค์

1 month 1 week ago
ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจและการคัดเลือกตำรวจราบในพระองค์

สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

1 month 1 week ago
สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ขอให้พิจารณาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแทนการใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอน ซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน

1 month 1 week ago
ขอให้พิจารณาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแทนการใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอน ซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

1 month 1 week ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

1 month 1 week ago
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564