Aggregator

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

1 month 1 week ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก

1 month 1 week ago
เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามนโยบายและการดำเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามนโยบายและการดำเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำเสียจากฟาร์มสุกร

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อม

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อม

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ

1 month 1 week ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

1 month 2 weeks ago
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....

1 month 2 weeks ago
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....