Aggregator

สรุปผลโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 อุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

3 weeks 2 days ago
สรุปผลโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 อุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก\"ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ 31 มีนาคม-8 พฤษภาคม 2551

3 weeks 2 days ago
โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก\"ประจำปี 2551 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ 31 มีนาคม-8 พฤษภาคม 2551

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

3 weeks 2 days ago
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้

3 weeks 2 days ago
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิชูชัย - สมร - เสริมศักดิ์ ศิริพงษ์]

3 weeks 3 days ago
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิชูชัย - สมร - เสริมศักดิ์ ศิริพงษ์]

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดกระบี่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า]

3 weeks 3 days ago
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดกระบี่ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ [มูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า]

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ [มูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี]

3 weeks 3 days ago
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ [มูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี]

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดแพร่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิโรงพยาบาลสูงเม่น"

3 weeks 3 days ago
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดแพร่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิโรงพยาบาลสูงเม่น"

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อผู้ยากไร้และนักท่องเที่ยวต่างชาติ"

3 weeks 3 days ago
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อผู้ยากไร้และนักท่องเที่ยวต่างชาติ"

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครนายก เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินายชุ่ม สำเร็จสุข (ชส.)"

3 weeks 3 days ago
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครนายก เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินายชุ่ม สำเร็จสุข (ชส.)"

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเกาะศาลพระ และตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี [จำนวน 3 แห่ง 1 บ้านหนองเกษร เป็นชื่อ "บ้านหนองเกสร" ฯลฯ]

3 weeks 3 days ago
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเกาะศาลพระ และตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี [จำนวน 3 แห่ง 1 บ้านหนองเกษร เป็นชื่อ "บ้านหนองเกสร" ฯลฯ]

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า [จำนวน 25 ราย 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ฯลฯ]

3 weeks 3 days ago
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า [จำนวน 25 ราย 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ฯลฯ]

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์]

3 weeks 3 days ago
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์]

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่าง [นางปิยะศิริ นาโคศิริ]

3 weeks 3 days ago
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่าง [นางปิยะศิริ นาโคศิริ]

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561

3 weeks 3 days ago
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2563) [บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด]

3 weeks 3 days ago
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 3/2563) [บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด]

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 29/2563) [บริษัท ชบาบางกอก จำกัด]

3 weeks 3 days ago
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 29/2563) [บริษัท ชบาบางกอก จำกัด]

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 28/2563) [บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]

3 weeks 3 days ago
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ 28/2563) [บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]