Aggregator

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

2 weeks ago
สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

การโฆษณา /

2 weeks ago
By องอาจ ปทะวานิช. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555 . 264 หน้า : 26 ซม.. 9786165084703 Place Hold on การโฆษณา /

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัด

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัด

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศ การท่องเที่ยวสู่ชุมชน

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศ การท่องเที่ยวสู่ชุมชน

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ฟื้นฟูและผลักดันสู่สินค้าระดับโลก

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ฟื้นฟูและผลักดันสู่สินค้าระดับโลก

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ –…

2 weeks ago
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร

ขอทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 weeks ago
ขอทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอทราบผลดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Single Emergency Number) ทั้ง 10 ศูนย์

2 weeks ago
ขอทราบผลดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Single Emergency Number) ทั้ง 10 ศูนย์

การปรับปรุงและขยายพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดยะลา

2 weeks ago
การปรับปรุงและขยายพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดยะลา

ขอให้สร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงคราม บ้านนาดินจี่ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และบ้านโคกคำไหล ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

2 weeks ago
ขอให้สร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงคราม บ้านนาดินจี่ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และบ้านโคกคำไหล ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี