Legislative Documents

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

5 days 4 hours ago
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

3 weeks ago
สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

3 weeks ago
สรุปผลการประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

3 weeks ago
บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9/วันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เล่ม 1

3 weeks 5 days ago
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9/วันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เล่ม 1

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐสภา (ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....)

3 weeks 5 days ago
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐสภา (ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....)

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... รัฐสภา

3 weeks 5 days ago
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... รัฐสภา

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

3 weeks 6 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

3 weeks 6 days ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
21 minutes 9 seconds ago