Aggregator

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส…

5 days 2 hours ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

5 days 2 hours ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน\"สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที\" ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 

5 days 19 hours ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน\"สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที\" ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

5 days 20 hours ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

5 days 20 hours ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

5 days 21 hours ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ธรรมะเก็บตก 4 /

6 days ago
By พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต. ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2555 . 112 หน้า ; 21 ซม.. 9786169113638 Place Hold on ธรรมะเก็บตก 4 /

ทำทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ = Just one thing: developing a Buddha brain one simple practice at a time /

1 week 1 day ago
By แฮนสัน, ริค. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558 . 208 หน้า ; 23 ซม.. 9786161801717 Place Hold on ทำทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ =

คิดทันโลก ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /

1 week 1 day ago
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2558 . 200 หน้า : 20 ซม.. 9786162352454 Place Hold on คิดทันโลก ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /