คู่มือแนะนำการใช้งาน TH- WiFi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล

คู่มือแนะนำการใช้งาน TH- WiFi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน TH-Wifi เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มตั้งแต่ การตรวจสอบสิทธิ ผ่าน Web Portal บอกขั้นตอนอย่างละเอียดในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งยังบอกขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการใช้บริการระบบตรวจสอบสิทธิทางโทรศัพท์มือถือผ่าน Mobile Application โดยบอกตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลด Mobile Application ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android และนำเมนูการใช้งาน Mobile Application บอกขั้นตอนการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)    

ในหนังสือได้กล่าวถึง ข้อควรรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 
2. ไม่ส่งหลักฐานของตนเองและครอบครัวให้ผู้อื่น 
3. ไม่ควรโอนเงินให้ใครเด็ดขาด 
4. ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต 
5. ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
6. สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคุณครู 
7. ไม่เผลอบันทึก Username Password ขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ 
8. ไม่ควรบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ 
9. จัดการ Junk mail หรืออีเมล์ขยะ
10. จัดการแอดแวร์ สปายแวร์
11. จัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ และ 
12. กรองเว็บไม่เหมาะสมด้วย Content Advisor ในอินเทอร์เน็ต

ผู้เขียนได้กล่าวถึงภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต อันตรายจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ ข้อแนะนำในการให้ข้อมูลส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังบอกข้อเสียในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานด้วยเช่นกัน

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). คู่มือแนะนำการใช้งาน TH- WiFi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล. (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/581874)

ผู้จัดทำ :
ธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วิลาวรรณ์ บุตดา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment