ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และประวัติจังหวัดนครพนม

ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และประวัติจังหวัดนครพนม

ประวัติจังหวัดนครพนม

รูปพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนม มีพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่สักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมกว่า 2,500 ปี

คำขวัญประจำจังหวัด

"พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง"

จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อว่าเดิมเป็นศูนย์กลางของ "อาณาจักรศรีโคตรบูร" ที่รุ่งเรืองในอดีต ถึงปี พ.ศ. 2297 เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น "เมืองมรุกขนคร" ราวปี พ.ศ. 2322 ย้ายเมือง มาอยู่ที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้ 4 กิโลเมตร) ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า "นครบุรีราชธานี" ต่อมาในปีพุทธศักราช 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่ว่า "เมืองนครพนม" ขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์

 

ที่มา : ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และประวัติจังหวัดนครพนม. (http://www2.nakhonphanom.go.th/)

ผู้จัดทำ :
ใหม่ มูลโสม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ภูริชญ์ ทรัพยรังสี, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment