รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในยุค New Normal

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในยุค New Normal

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำ และอื่น ๆ ดำเนินการศึกษา รวบรวมและจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยได้กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำโดยทั่วไป และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำ และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน แม้จะเกิดโรคระบาดต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตที่มีความหลากหลายและได้สะสมมานาน แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ประกอบกับผลกระทบทางที่ดีจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุค New Normal คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา มีข้อเสนอแนะในภาพรวมให้ดำเนินการ "กำหนดขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity : CC)" แบบบูรณาการอย่างจริงจัง ทั้งการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องปรับแก้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับจึงเป็นจุดคานงัดในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเชื่อมโยงทุกเรื่องเข้าหากันอย่างเป็นระบบ และควรนำผลการศึกษาไปเป็นต้นแบบสู่การปฏิบัติในการวางระบบและจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไป

 

ที่มา : คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา. (2564). รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในยุค New Normal. (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580146)

ผู้จัดทำ :
นราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
เพชรินทร์ ชัยศรี, เจ้าพนักงานห้องสมุดอาวุโส กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment