Selected Contents of Books no. 4 : April 2020

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2020
Month:
04
No. of Pages:
54

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

เถลิงกษัตราธิราช

คำสำคัญ:  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ราชาภิเษก, เครื่องราชกกุธภัณฑ์, กษัตริย์, บรมราชาภิเษก, กรุงศรีอยุธยา, กรุงรัตนโกสินทร์, พระปฐมบรมราชโองการ, น้ำ, มูรธาภิเษก, จารึก, พระสุพรรณบัฏ, พิธีเบื้องต้น, พิธีเบื้องปลาย, กระบวนพยุหยาตรา, อุปราชาภิเษก

[DS 586 ร941ถ 2561]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

การบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรบุคคล, โครงสร้างองค์กร, การวางแผนกำลังคน, การคัดเลือกบุคคลากร, การสรรหา, ทรัพยากรบุคคล, ค่าตอบแทน, การฝึกอบรม, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, สวัสดิการ, การประกันสังคม, แรงงานสัมพันธ์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[HF 5549 ค357ก 2557]

 

รายงานเศรษฐกิจ สังคม และการเงินภาครัฐในระดับมหภาค

คำสำคัญ: การบริหารทางการคลัง, การเงินภาครัฐ, รายได้รัฐบาล, อัตราเงินเฟ้อ, GDP, อัตราการว่างงาน, เส้นค่าความยากจน, สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

[HC 79.I5 น184ร 2562]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9

คำสำคัญ: คำพิพากษา, คำสั่งทางปกครอง, คำวินิจฉัยของศาลปกครอง, การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา, ค่าธรรมเนียม, วิธีพิจารณาคดีปกครอง, หน่วยงานทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ของรัฐ

[KE 152 ศ365น 2563 ล.9]

 

ราชการฝ่ายบริหารปัญหา พื้นฐานและแนวทางแก้ไข มุมมองหนึ่งของการอภิวัฒน์ระบบราชการพลเรือน

คำสำคัญ: ราชการฝ่ายบริหาร, การรับราชการ, สำนักงาน ก.พ., ราชการบริหารส่วนภูมิภาค, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, ราชการฝ่ายนิติบัญญัติ, ราชการฝ่ายตุลาการ, กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, กฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ, การบริหารงานบุคคล, ระบบคุณธรรม, ความเป็นกลางทางการเมือง 

[KE 63 ส926ร 2562]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

ภาษาเกาหลี Infographic

คำสำคัญ: ภาษาเกาหลี

[PL 913 ค451ภ 2562]


หนังสือหมวดเรื่องสั้น (SC)

แผนขจัดความโง่ของประชาชน

คำสำคัญ: เรื่องสั้น

[SC พ975ผ 2562]


หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ

คำสำคัญ: การบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ, แนวคิดกระบวนการงบประมาณ, ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์, มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี, คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
[ว HJ 2162.55 จ653ก 2562]

 

การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีต่อรูปแบบและวิธีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสำคัญ: การจัดสรรงบประมาณ, พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ, การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี, รูปแบบและวิธีการขอตั้งงบประมาณ, งบประมาณท้องถิ่น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[ว KH 42 จ736ก 2562]

 

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

คำสำคัญ: การคุ้มครองทางสังคม, การบริหารจัดการงบประมาณ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ

[ว HJ 2162.55.Z7O4 ช642น 2562]

 

การประเมินอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559

คำสำคัญ: โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ, มาตรการเพิ่มรายได้, ผู้มีรายได้น้อย, อัตราผลตอบแทน, เศรษฐกิจ 

[ว HC 79.P6 ณ217ก 2561]

 

ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการรายได้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสำคัญ: การคลัง, ภาวะเศรษฐกิจมหภาค, ประมาณการรายได้ของรัฐบาล, อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, GDP 

[ว HC 79.I5 ณ217ก 2562]

 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, ทุนการศึกษา, นักเรียนทุนรัฐบาล, การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ว LB 2339.T5 ป622ก 2562]

 

การศึกษาคุณลักษณะที่ว่างของตรอกบริเวณชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ: ชุมชน, ตรอกศิลป์, ตรอกตึกดิน, ทฤษฎีการอยู่อาศัยของมนุษย์, ภาพเมืองในใจ, การใช้สอยที่ว่างของมนุษย์, ระบบปฏิสันถารของมนุษย์, การรับรู้ที่ว่างหลากสัมผัส, คุณลักษณะที่ว่างของตรอก, เสาชิงช้า, ทางแห่งเชื่อมโยง, คลองโอ่งอ่าง, สะพานหัน, ตลาดตรอกหม้อ

[ว NA 9053.S7 ว794ก 2561]

 

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ

คำสำคัญ: การคมนาคมขนส่ง, การพัฒนาระบบคมนาคม, คมนาคมทางน้ำ, คมนาคมทางบก, คมนาคมทางอากาศ, นโยบายของรัฐ, การขนส่ง

[ว HE 192.55.T5 ว836น 2562]

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ

คำสำคัญ: กระบวนการงบประมาณ, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

[ว HJ 2162.55.Z7 2562]

 

รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสำคัญ: การจัดสรรงบประมาณ, การเงินการคลังภาครัฐ, การจัดเก็บรายได้, งบประมาณ, ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ, เศรษฐกิจไทย, GDP, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[ว KH 42 ส226ร 2562]

 

การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

คำสำคัญ: การจัดการงบประมาณ, การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี, กรมการข้าว, คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณ

[ว HJ 2162.55.Z7R4 อ846ก 2562]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ:  การรถไฟแห่งประเทศไทย, ผลงาน, แผนวิสาหกิจการรถไฟ, รถไฟทางคู่, รถไฟฟ้าชานเมือง, รถไฟความเร็วสูง, สถานีกลางบางซื่อ, ศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ของไทย, ไม้หมอน, นาฬิกาเลข 9 

[รก 20 1.1 2562]

 

รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2561

คำสำคัญ: รายงานการปฏิบัติงาน, ศาลปกครอง, ทำเนียบตุลาการ, แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง, สำนักงานศาลปกครอง

[ศป 11 1.2 2561]