Selected Contents of Book no. 6 : June 2020

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2020
Month:
06
No. of Pages:
26

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (B)

ไหนว่าเก่งไง ทำไมไม่มีความสุข

คำสำคัญ:  ความสุข, บาป, การคิด, การเจริญสติ

[BF 637.C5 ร399ห 2560]


หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

พระเสด็จโดยแดนชล: เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

คำสำคัญ: เรือพระราชพิธี, ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, บทเห่เรือ

[DS 568 ศ343พ 2562]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

จิตวิทยาการบริการ

คำสำคัญ: จิตวิทยาบริการ, ธุรกิจบริการ, งานบริการ, ผู้รับบริการ, บุคลิกภาพ, การสร้างความประทับใจ

[HF 5415.5 น726จ 2562]

 

การจัดการนวัตกรรม: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

คำสำคัญ: นวัตกรรม, การปฏิบัติที่เป็นเลิศ, Best Practice, การบริหารนวัตกรรม, กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์, นวัตกรรมประเทศไทย, การจัดการ, เอสซีจี

[HD 45 พ217ก 2562]

 

กลยุทธ์ระดับองค์การ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ

คำสำคัญ: กลยุทธ์ระดับองค์การ, วอล-มาร์ท, กลยุทธ์ระดับธุรกิจ, ทิศทางองค์การ, ค่านิยมองค์การ, สมรรถนะหลักองค์การ, สถาปัตยกรรมเชิงกลยุทธ์, ปณิธานเชิงกลยุทธ์, สำนักงานใหญ่, โครงสร้างองค์การ, กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ, โมเดลองค์การ, โมเดลธุรกิจ, ห่วงโซอุปทาน, ความสามารถเชิงพลวัต

[HD 30.28 พ992ก 2562]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)

ลงเรือแป๊ะ

คำสำคัญ: คสช., แม่น้ำ 5 สาย, ลุงตู่, โซเซียลมีเดีย, ครม., รัฐธรรมนูญ, การเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9, การขึ้นครองราชสมบัติของรัชกาลที่ 10, สมเด็จพระสังฆราช, ถ้ำหลวง

[JQ 1745.A5 ว768ล 2562]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

ภาษาจีน 360 องศา

คำสำคัญ: ภาษาจีน, อักษรพินอิน, บทสนทนา, คำศัพท์

[PL 1129 พ271ภ 2562]


หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์ (S)

เกษตรไทย 2573

คำสำคัญ: การเกษตรไทย, แนวทางการบริหารจัดการภาคการเกษตรไทย, ความมั่นคงทางอาหาร, เศรษฐกิจและสังคม, สินค้าเกษตร

[S 494.5.A4 ย334ก 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำสำคัญ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ปฏิรูปการอุดมศึกษา, ผลงาน

[อว 02 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 กระทรวงคมนาคม

คำสำคัญ: กระทรวงคมนาคม, ความปลอดภัย, การให้บริการแก่ประชาชน, ผลงาน 

[คค - 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

คำสำคัญ: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, ผลงาน

[คค 02 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำสำคัญ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผลงาน, กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม, พยากรณ์อากาศ, ภัยธรรมชาติ

[ทก 02 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 กรมทรัพยากรธรณี

คำสำคัญ: กรมทรัพยากรธรณี, ผลงาน

[ทส 05 1.1 2562]