Selected Contents of Books no. 8 : August 2020

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2020
Month:
08
No. of Pages:
38

 

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อตรวจสอบสถานะของหนังสือ

หนังสือหมวดปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (B)

คิดเป็นระบบ Systematized Thinking

คำสำคัญ: คิดเป็นระบบ, Systematized Thinking, ความคิดเชิงระบบ, การคิดครบระบบ

[BF 441 ก768ค 2561]


หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คำสำคัญ: พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยอยุธยา, พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์, ปัญจราชาภิเษก, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

[DS 568 ร421พ 2563]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน

คำสำคัญ: วิถีชีวิตใหม่, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, BCG, โลกหลังโควิด, สังคมอุตสาหกรรม, สังคมดิจิทัล, สังคมหลังโควิด

[HM 831 ส881ล 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2

คำสำคัญ: กฎหมายอาญา, ความผิด, ทรัพย์, ศพ

[KS 13 ค119ค 2562 ล.2]

 

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คำสำคัญ: ศาลปกครอง, วิธีพิจารณาคดีปกครอง, องค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง, ผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง, ระบบตุลาการศาลปกครอง, ฝรั่งเศส, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, เบลเยียม, ประเทศไทย, อำนาจศาลปกครอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

[KE 150 ช486ค 2562]

 

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

คำสำคัญ: กฎหมายปกครอง, อำนาจอธิปไตย, หลักนิติรัฐ, รัฐธรรมนูญ, องค์กรของรัฐ, บุคลากรของรัฐ, ศาล, องค์กรอิสระ, องค์กรอัยการ, นิติกรรมทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิด

[KE 71 ช486ค 2562]

 

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4

คำสำคัญ: ทรัพย์, การลักทรัพย์, ความผิดฐานลักทรัพย์, ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์, ความผิดฐานชิงทรัพย์, ความผิดฐานปล้นทรัพย์, ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์, ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์, ความผิดฐานฉ้อโกง, ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้, ความผิดฐานยักยอก, ความผิดรับของโจร, ความผิดฐานบุกรุก, ความผิดเกี่ยวกับศพ

[KS 15.2 ท189ค 2562]

 

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

คำสำคัญ: กฎหมายอาญา, ความผิด, ลหุโทษ, ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร, ความสงบสุขของสาธารณะ, การปกครอง

[KS 13 ท189ค 2562]

 

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป

คำสำคัญ: กฎหมายอาญา, การกระทำความผิด, โทษ, เหตุยกเว้นโทษ

[KS 13 ท189ค 2562]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

คำสำคัญ: ราชบัณฑิตยสภา, ราชาศัพท์, เฉลิมพระเกียรติ, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

[PL 4177 ร421ร 2563]


หนังสือหมวดเทคโนโลยี (Q) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ: ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ระบบคอมพิวเตอร์, จริยธรรม, ภาษาคอมพิวเตอร์, เครือข่ายแบบไร้สาย, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบ LAN, การจัดการข้อมูล, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

[QA 76 ค181 2561]


หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

คำสำคัญ: วิจัย, ความบกพร่องทางการได้ยิน, การใช้สื่อเทคโนโลยี, เด็ก

[ว LB 1060 ข637ก 2561]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสำคัญ: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, สิทธิคนพิการ, รายงานประจำปี 2562

[พม 11 1.1 2562]


รายงานประจำปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: กรมควบคุมมลพิษ, รายงานประจำปี 2562

[ทส 03 1.1 2562]


รายงานประจำปีงบประมาณ 2562 กรมการค้าภายใน

คำสำคัญ: กรมการค้าภายใน, การชั่งตวงวัด, การดูแลราคายา, เวชภัณฑ์, ค่าบริการทางการแพทย์, รายงานประจำปีงบประมาณ 2562

[พณ 04 1.1 2562]