Selected Contents of Book no. 4 : April 2021

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2021
Month:
04
No. of Pages:
49

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ (D)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

คำสำคัญ: พิธีบรมราชาภิเษก, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสยาม, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม

[DS 568 พ376 2562]

 

บันทึกการเดินทางสำรวจประเทศสยาม

คำสำคัญ: ประเทศสยาม, ระแหง, กรุงเทพฯ, ป่าไม้สัก, คาบสมุทรมลายู, พระราชพิธีโสกันต์, ลำน้ำโขง, หลวงพระบาง

[DS 565 ม861บ 2562]

 

สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน

คำสำคัญ: สู่ขวัญข้าว, พระเจ้าแผ่นดิน, จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพ, บายศรีสู่ขวัญ

[DS 587 ส886 2562]


หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

Happy City

คำสำคัญ: นายกเทศมนตรี, โครงการสร้างความสุข, สภาพสังคม, เมืองเคลื่อนที่สะดวก

[HT 166 ม263ฮ 2562]

 

Futuration เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต

คำสำคัญ: โลก 4.0, การศึกษา, เทคโนโลยี, การเรียนรู้ตลอดชีพ, โลภาภิวัตน์, รถไฟ, มหาวิทยาลัย, สหรัฐอเมริกา, Data, เงินดิจิทัล, ฟินเทค, Cryptocurrency

[HD 58.8 ส583ฟ 2562]

 

ผัวเดียว เมีย...เดียว อาณานิคมครอบครัวไทย

คำสำคัญ: ผัวเดียวเมียเดียว, เพศสภาพ, สังคมสยาม, เมียน้อย, ลูกนอกสมรส

[HQ 674.55 ส848ผ 2561]

 

จีน-เมริกา : จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเย็น 2.0

คำสำคัญ: สหรัฐอเมริกา, สงครามการค้า, ทฤษฎีหมูสามชั้น, สงครามเย็น 2.0, จีน, ทรัมป์, นวัตกรรมโลก, หัวเว่ย, Brexit

[HF 1414 อ648จ 2562]

 

Smart city เมืองอัจฉริยะ: แนวคิดพื้นฐานและระบบปฏิบัติการสำหรับเมืองยุคดิจิทัล

คำสำคัญ: เมืองอัจฉริยะ, เมืองยุคดิจิทัล, Smart city

[HT 169.55 อ873ส 2562]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง : “มนตร์ขลัง” หรือ (แค่) พลังที่ “ถดถอย”

คำสำคัญ: ตระกูลนักการเมือง, ประชาธิปไตย, นักการเมือง, การเลือกตั้ง

[JQ 1745.A55P64 ส172ต 2562]

 

สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปี 2562, การทุจริต, การไต่สวน, คำกล่าวหา, ข้อเท็จจริง

[JQ 1746.Z13C6 ค123ส 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

กฎหมายแรงงาน 2563

คำสำคัญ: กฎหมายแรงงาน, ประกาศกระทรวงแรงงาน, ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน, เงินทดแทน, ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง, คุ้มครองแรงงาน, ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, ประกันสังคม, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, แรงงานสัมพันธ์, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง

[KM 12 ก117 2563]

 

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

คำสำคัญ: พยาน, พยานหลักฐาน, ภาระการพิสูจน์, ประเด็นข้อพิพาท, การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย, การรับฟังพยานหลักฐาน, ความน่าเชื่อถือ, การสืบพยาน,พิเคราะห์ถึงสภาพของพยาน

[KT 83 ข631ค 2563]

 

ข้อพิพาทคดีทางการแพทย์

คำสำคัญ: คดีทางการแพทย์, คดีแพ่ง, ค่าเสียหายทางการแพทย์

[KP 41 ธ391ข 2563]


หนังสือหมวดเกษตรกรรม (S)

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คำสำคัญ: ป่าไม้ไทย, อุตสาหกรรมป่าไม้, แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ, คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

[SD 561 น199 2563]


หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)

เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คำสำคัญ: วิจัย, การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

[T 173.8 อ332ท 2562]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

คำสำคัญ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, สังคมวิทยาการเมืองไทย, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายนิติบัญญัติ

[ว KD 251.3 ช518ก 2563]

 

การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง

คำสำคัญ: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, การปฏิรูปอุดมศึกษา, ประเทศไทย, ประเทศเยอรมนี, มหาวิทยาลัยไทย, สภามหาวิทยาลัย

[ว LA 1223 ต237ก 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานประจำปี 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

[กง 08 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ: กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, รายงานประจำปี 2562, บุหรี่, ความรุนแรงในครอบครัว, สื่อสร้างสรรค์, สุขภาวะทางเพศ, ภัยพิบัติ

[สบ 10 1.1 2562]

 

รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คำสำคัญ: รายงานประจำปีงบประมาณ 2561, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, กองทุนพัฒนาไฟฟ้า, พลังงาน, สถานการณ์พลังงาน ปี 2561

[กกพ 01 1.1 2561]

 

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2562

[สช 01 1.2 2562]

 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คำสำคัญ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 2562, สิทธิเด็ก, สิทธิผู้สูงอายุ, สิทธิคนพิการ, สิทธิสตรี, การค้ามนุษย์ 

[สช 01 1.2 2562]

 

รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2562

คำสำคัญ: รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562, สำนักงานศาลปกครอง, การบังคับคดีปกครอง, ศาลปกครอง

[ศป 11 1.2 2562]

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562

คำสำคัญ: แผนการปฏิรูปประเทศ, กฎหมาย, กระบวนการยุติธรรม, เศรษฐกิจ, สังคม, พลังงาน, การเมือง, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

[นร 11 7.1 303.484]

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562

คำสำคัญ: แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ความมั่นคง, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่, โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล, การบริหารจัดการน้ำ

[นร 11 1.2 2562]