Selected Contents of Book no. 6 : June 2021

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2021
Month:
06
No. of Pages:
42

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

เส้นเวลา

คำสำคัญ: เครื่องมือเส้นเวลา, ความร่วมมือเพื่อสุขภาพ, ความขัดแย้ง, สหประชาชาติ, อูกันดา, เทโซ, รัฐบาลแห่งชาติ

[HM 281 ช238ส 2563]

 

อ่างปลา

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การสนทนา, เครื่องมืออ่างปลา, สันติภาพ, จังหวัดชายแดนภาคใต้

[H 61.28 ช238อ 2563]

 

จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น

คำสำคัญ: การระงับข้อพิพาท, การไกล่เกลี่ย, ข้อตกลงตามสัญญา, ข้อพิพาท, ความขัดแย้ง, ผู้นำท้องถิ่น, สัตยาบัน

[HM 1126 น176ค 2563]

 

กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะฮ์ อินโดนีเซีย

คำสำคัญ: กระบวนการสันติภาพ, กองทัพไทย, ขบวนการอาเจะฮ์เสรี, ความขัดแย้ง, สหภาพยุโรป, อาเจะฮ์, ข้อตกลงสันติภาพเฮลซิงกิ,อาเซียน, อินโดนีเซีย, AMM 52, GAM, MOU Helsingki, EU

[HM 1126 น619ก 2563]

 

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง

คำสำคัญ: การบริหารจัดการขยะ, ขยะ, ชุมชนไร้ถังขยะ, ต้นแบบชุมชนไร้ถัง, ปัญหาขยะของท้องถิ่น

[HD 4485.T5 พ979ค 2563]

 

การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของโครงการ

คำสำคัญ: โครงการ, ความเป็นไปได้ของโครงการ, ความคุ้มค่าโครงการ, การประเมินความเสี่ยงโครงการ

[HD 69.P75 ร168ก 2563]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด

คำสำคัญ: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การรณรงค์หาเสียง, พรรคการเมือง,ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง, พฤติกรรมการเลือกตั้ง, ไทย, พะเยา, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, เลย, สระแก้ว, ปัตตานี, สุราษฎร์ธานี

[JQ 1749.A53 ฉ269 2563]

 

คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม, การท่องเที่ยว, การพัฒนาท้องถิ่น, คู่มือ, เครื่องมือหลักในการประเมิน, ผู้สูงอายุ, ผลตอบแทน

[JS 7153.4.A1 ด218ค 2564]

 

เส้นทางประชาธิปไตย

คำสำคัญ: กรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีน, การเมืองสยาม, กบฏวังหลวง, กบฏแมนอัตตัน, คณะราษฎร, ประชาธิปไตย, ทำเนียบท่าช้าง, ทำเนียบรัฐบาล, ท่าราชวรดิษฐ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เผด็จการ, สมบูรณาญาสิทธิราชย์, พระบรมมหาราชวัง, พระที่นั่งอนันตสมาคม, สนามหลวง, พระราชวังสราญรมย์, วังปารุสวัน, ลานพระบรมรูปทรงม้า, สะพานมัฆวานรังสรรค์,ถนนราชดำเนิน, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

[JQ 1745.A1 ด962ส 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

คำสำคัญ: การถามพยาน, เอกสารทางกฎหมาย, การเตรียมคดี, โจทก์ฟ้องคดี, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, การร่างคำฟ้อง, การบรรยายฟ้อง, การร่างคำให้การ, การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง, ทนายความ, คำแถลงการณ์, การออกหมายบังคับคดี, มรรยาททนายความ, เนติบัณฑิตยสภา, ตัวอย่างสัญญา

[KU 135 ถ267ว 2563]

 

ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

คำสำคัญ: กระบวนการยุติธรรม, การบังคับใช้กฎหมาย, การคุ้มครองสิทธิ, ความเหลื่อมล้ำ, หลักนิติธรรม, ประชาธิปไตย, รัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง, องค์กรตุลาการ, ปฏิรูปตำรวจ

[KU 11 บ153ค 2563]

 

คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน

คำสำคัญ: การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน, การคัดค้าน, การเสนอร่างพระราชบัญญัติ, คู่มือ, กฎหมายเบื้องต้น

[KD 211.2 ป533ค 2563]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

คิด เห็น เป็นภาพ

คำสำคัญ: Visual Thinking, Visual Note-taking, Visual Collaboration

[P 93.5 ว294ค 2563]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

การบรรเทาอุปสรรคทางกฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจในประเทศไทย

คำสำคัญ: กฎหมายภาษี, ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต, ไทย, สิ่งแวดล้อม, คาร์บอนเครดิต, จีน, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สาธารณรัฐเกาหลี

[ว HJ 5316 ก284ก 2564]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์

คำสำคัญ: กฤษณา ไกรสินธุ์, ความมั่นคงของมนุษย์, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, เภสัชกรยิปซี, ลังกาสุกะโมเดล, สื่อมวลชน, ไทแทนซูเนต, ยา

[ว HD 57.7 ก282ผ 2563]

 

ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณีพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คำสำคัญ: การปฏิรูปพรรคการเมือง, ประชาธิปไตย, ทฤษฎีการปกครองแบบผสม, พรรคการเมือง, ไพรมารีโหวต, พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

[ว KD 105.3 ช941ค 2563]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้

คำสำคัญ: เนลสัน แมนเดลา, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, แอฟริกาใต้

[ว HD 57.7 ณ259ผ 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: การเลือกตั้ง, แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง, แบบบัญชีรายชื่อ, สถิติการเลือกตั้ง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิเลือกตั้ง

[ลต 2.3 328.32 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

[รก 10 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมชุมชน, ทรัพยากรธรรมชาติ

[ทส 10 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สำนักงบประมาณ

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, สำนักงบประมาณ, งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์, รายได้แผ่นดิน

[นร 07 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานทดแทน, อนุรักษ์พลังงาน, บริการประชาชน, แผนปฏิบัติการ

[พน 05 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

[บษ 44 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 กรมสรรพากร

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, กรมสรรพากร, D2RIVE

[กค 07 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 61+62

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2561, รายงานประจำปี 2562, กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย, ศิลปวัฒนธรรม

[กง 09 1.1 2561-2562]