Selected Contents of Book no. 8 : August 2021

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2021
Month:
08
No. of Pages:
37

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อสันติ

คำสำคัญ: กระบวนการเสวนา, สันติภาพ, เวทีรับฟังความคิดเห็น, ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ, Participatory Mapping

[HM 1281 อ253ก 2563]

 

สุนทรียปุจฉา: กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี (Appreciative Inquiry)

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลง, กระบวนการสอบถาม, สุนทรียปุจฉา, สุนทรียปรัศนี, สันติวิธี, วงจร 4-D

[HM 1126 อ253ส 2563]


การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่

คำสำคัญ: แผนกลยุทธ์, แผนธุรกิจใหม่, การจัดการเชิงกลยุทธ์, Balanced Scorecard (BSC), OKR, Benchmarking, แผนที่กลยุทธ์, Start-up

[HD 30.28 อ499ก 2562]


หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

สิทธิมนุษยชนที่สูญหาย : การไม่มีอยู่ และวัฒนธรรมไร้ยางอายในการรับผิดของรัฐ

คำสำคัญ: การละเมิดสิทธิมนุษยชน, การบังคับบุคคลให้สูญหาย, กระบวนการยุติธรรม, ความขัดแย้ง, สิทธิมนุษยชน, อาชญากรรม

[JC 571 อ488ส 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

นิติรัฐและนิติธรรม กับระบอบประชาธิปไตยไทย ประชาชน พรรคการเมือง ทหารไทย ติดกับดักก่อวิกฤตใหม่ประเทศไทย

คำสำคัญ: นิติรัฐ, นิติธรรม, ทหารไทย, ประชาชน, ระบอบประชาธิปไตย, พรรคการเมือง

[KC 5 ก675น 2563]

 

กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ: วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน

คำสำคัญ: ระบบกฎหมายไทย, ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์, ระบบประมวลกฎหมาย, การคลัง, รายจ่ายสาธารณะ, เครื่องมือทางการคลัง, รายได้สาธารณะ, หนี้สาธารณะ, งบประมาณ, วินัยการเงินการคลังของรัฐ, การตรวจเงินแผ่นดิน, เงินคงคลัง, วิธีการงบประมาณ, การตรวจเงินแผ่นดิน

[KH 11 ช486ก 2563]

 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำสำคัญ: การบริหารพัสดุภาครัฐ, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, การจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารพัสดุภาครัฐ, การกำหนดราคากลาง, การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ, การจัดทำแผน, งานจ้างที่ปรึกษา, งานจ้างออกแบบ, ควบคุมงานก่อสร้าง, หลักประกัน, การทำสัญญาและหลักประกัน, การบริหารสัญญา, การตรวจรับพัสดุ, การทิ้งงาน, การซื้อหรือจ้าง, งานจ้างที่ปรึกษา, การบริหารพัสดุ, การร้องเรียน

[KE 54 ช486ก 2563]

 

สัญญาของทางราชการ: กฎหมายเปรียบเทียบ

คำสำคัญ: สัญญาของทางราชการ, รัฐ, ระบบกฎหมาย, สัญญาของทางราชการในกฎหมายต่างประเทศ, คดีปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาของทางราชการ

[KE 71 ช486ส 2563]


หนังสือหมวดแพทยศาสตร์ (R)

ปลายทางชีวิต...ขอลิขิตการรักษา

คำสำคัญ: การรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระยะสุดท้ายของชีวิต, Living Will, Palliative care, Hospice

[RC 86.7 ส968ป 2563]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค

คำสำคัญ: การเลือกตั้ง, ความเสมอภาค, ผู้หญิงไทย

[ว HQ 1236.5 ถ282ผ 2563]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา

คำสำคัญ: ก้าวที่กล้า, อาทิวราห์ คงมาลัย, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, โครงการก้าวคนละก้าว, ความร่วมมือ, พี่ตูน

[ว HD 57.7 ป466ผ 2563]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ลุงเนวิน ผู้พลิกโฉมบุรีรัมย์ด้วยกีฬา

คำสำคัญ: บุรีรัมย์โมเดล, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, เนวิน ชิดชอบ, เมืองกีฬา

[ว HD 57.7 ป672ผ 2563]


ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล

คำสำคัญ: การพัฒนาประชากร, การวางแผนครอบครัว, การคุมกำเนิด, โครงการธุรกิจเพื่อสังคม, HIV, ชุมชนสากล, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, มีชัย วีระไวทยะ, นักพัฒนา, โรงเรียนมีชัยพัฒนา

[ว HD 57.7 พ718ผ 2563] 


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานการพิจารณาศึกษากรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

คำสำคัญ: ฎีกา, คำพิพากษา, คำสั่ง, ศาลอุทธรณ์, ศาลฎีกา, การขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง, หลักนิติธรรม, หลักความเสมอภาค, หลักสิทธิมนุษยชน, การอุทธรณ์ฎีกา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

[สว 10 7.3 348.044 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว

คำสำคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว, การทารุณกรรมในเด็ก, ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว, บ้านพักเด็ก, โรงพยาบาลปทุมธานี

[สว 18 7.3 306.87 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษาการวิเคราะห์ประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

คำสำคัญ: อาชีวศึกษา, การจัดการศึกษา, คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, กฎหมายและสิทธิประโยชน์, ประเทศไทย

[สว 18 7.3 371.2 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) สำหรับอาชีวศึกษา โดยเน้นรูปแบบทวิภาคี ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

คำสำคัญ: อาชีวศึกษา, ระบบทวิภาคี, คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, การเรียนรู้กับการทำงาน, WIL, กฎหมายและสิทธิประโยชน์, สถานประกอบการจัดการศึกษา, การจัดการศึกษา

[สว 18 7.3 370.113 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คำสำคัญ: พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550, สภาเด็กและเยาวชน, ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

[สว 18 7.3 649 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คำสำคัญ: สังคมแห่งการเรียนรู้, การรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน, สื่อออนไลน์, ภัยจากสื่อออนไลน์, สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

[สว 18 7.3 070 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

คำสำคัญ: โรคติดเชื้อ, ไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19, สังคมไทย, การศึกษาเอกชน, กระทรวงศึกษาธิการ, การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, การจัดการศึกษา

[สว 18 7.3 371.2 2563]