Selected Contents of Book no. 9 : September 2021

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Year:
2021
Month:
09
No. of Pages:
39

 

คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อตรวจสอบสถานะ และคลิกเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเอกสารออนไลน์

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง (J)

พื้นที่เสรี = Open Space Technology – OST

คำสำคัญ: การจัดการประชุม, เครื่องมือพื้นที่เสรี, พื้นที่เสรี, Open Space Technology, OST

[JC 591 อ873พ 2563]

 

Smart city Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21

คำสำคัญ: การบริหารจัดการเมือง, เมืองอัจฉริยะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยะลา, ลำพูน, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, เครื่องมือการคิด, Smart city

[JS 7153.4.A1 อ873พ 2563]


หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

กฎหมายปกครอง

คำสำคัญ: กฎหมายปกครอง, หลักการแบ่งแยกอำนาจ, การกระทำทางปกครอง, ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน, คำสั่งทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ศาลปกครอง, คดีปกครอง

[KE 71 พ197ก 2563]

 

กฎหมายการคลัง: ภาคงบประมาณแผ่นดิน

คำสำคัญ: การคลัง, งบประมาณแผ่นดิน, การคลังมหาชน, นโยบายทางการเงิน, นโยบายทางการคลัง, รายได้สาธารณะ, รายจ่ายสาธารณะ, หนี้สาธารณะ, การคลังมหาชน, การคลังของรัฐ, กระบวนการงบประมาณ, การควบคุมตรวจสอบงบประมาณ

[KH 41 ส824ก 2563]

 

หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

คำสำคัญ: กฎหมายมหาชน, ระบบเศรษฐกิจ, ทุนนิยม, สังคมนิยม, ระบบเศรษฐกิจแบบผสม, หลักเสรีนิยม, หลักเสรีภาพในการประกอบการ, หลักการแข่งขันเสรี, การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของไทย, บริการสาธารณะ, รัฐวิสาหกิจ

[KJ 12 ส839ห 2563]

 

แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการร่วมประเด็นสิทธิชุมชน

คำสำคัญ: สิทธิชุมชน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สิทธิของบุคคล

[KP 123 ค123น 2563]

 

การคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

คำสำคัญ: การคุ้มครองสิทธิเด็ก, กฎบัตรเด็ก, กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, เซนได, ภัยพิบัติ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กทางด้านสุขภาพ

[KF 43.1.J3 อ663ก 2563]


หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ: การนำเสนอ, การสื่อสาร, การบรรยาย

[PE 1131 อ514ห 2563]


หนังสือหมวดรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์

โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์

คำสำคัญ: กิจการดาวเทียม, คลื่นความถี่, วงโคจรดาวเทียม, การประมูล, ใบอนุญาต, ระบบสัมปทาน, การบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสาร, สำนักกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ, สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ, อุตสาหกรรมดาวเทียม

[ว HE 9721.T5 ภ668ค 2563]

 

ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

คำสำคัญ: หมอสงวน, สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ, ระบบสุขภาพถ้วนหน้า, ระบบบริการสาธารณสุข, การสาธารณสุขไทย, ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพระปกเกล้า

[ว HD 57.7 ศ734ผ 2563]

 

การศึกษาและการจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

คำสำคัญ: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, สิทธิของผู้บริโภค, ชดเชยความเสียหาย, ผู้บริโภค, การฟ้องคดี, ค่าสินไหมทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, สหราชอาณาจักร, เครือรัฐออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, มาตรการลงโทษ, คดีคุ้มครองผู้บริโภค

[ว KP 66 ส643ก 2563]


หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการการสาธารณสุข 

คำสำคัญ: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562, คณะกรรมการการสาธารณสุข, ระบบสาธารณสุข, สำนักอนามัย, สำนักการแพทย์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

[กท 16 1.2 2562]

 

รายงานความยั่งยืน ปี 2562 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ: ความยั่งยืน, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, รายงานความยั่งยืน 2562

[ธน 06 1.2 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, การค้า, การลงทุนระหว่างประเทศ

[ธน 06 1.1 2562]

 

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คำสำคัญ: รายงานประจำปี 2562, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), วิจัยและนวัตกรรม

[วช 1.1 2562]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส วุฒิสภา

คำสำคัญ: คนพิการ, ธุรกรรมทางการเงิน, หลักความเสมอภาค, สิทธิคนพิการ, หลักความเท่าเทียม, ATM, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, บกพร่องทางการมองเห็น, โครงการสินเชื่อ, ธนาคารออมสิน, COVID-19, ไวรัสโคโรนา 2019, ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้มีรายได้ประจำ

[สว 18 7.3 362.58 2563]

 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19, โรคอุบัติใหม่, การศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา, คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

[สว 18 7.3 370.113 2563]

 

รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)

คำสำคัญ: การปฏิรูปประเทศ, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนการปฏิรูปประเทศ

[สว 18 7.3 303.484 2563]

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562

คำสำคัญ: รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, การบังคับทางปกครอง, กฎหมายปกครอง, กฎหมายเยอรมัน, กฎหมายฝรั่งเศส, พินัยในกฎหมายไทย, คำสั่งทางปกครอง

[นร 09 1.2 2562]