อินโฟกราฟิก เรื่อง อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไร

อินโฟกราฟิก เรื่อง อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไร
Author:
โชคสุข กรกิตติชัย
หน่วยงาน :
No. of Pages:
1
Year:
2019

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในบทบัญญัติ มาตรา 252 ได้กำหนดถึงที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นว่าต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารท้องถิ่น 

อ่านเพิ่มเติม

Hot Issue (มิ.ย. 2562) [อยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?]

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :