อินโฟกราฟิก เรื่อง การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

อินโฟกราฟิก เรื่อง การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
Author:
นริศรา เพชรพนาภรณ์
No. of Pages:
1
Year:
2021

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ : ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบประชาธิปไตย คือ ​ การกระจายอำนาจ (Decentralization) สู่ท้องถิ่น ​โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลง เหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็น ​ และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น ​ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น ​


การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกประเทศ​


ด้วยเหตุดังกล่าว สุดารัตน์ ​ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผ่านบทความ ชื่อ "การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ :ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Comparative Local Government : Thailand and Japan" ลงใน รัฐสภาสาร ปีที่ 69 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2564) ​


อ่านเพิ่มเติม

รัฐสภาสาร ปีที่ 69 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2564) ​

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :