อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ ส.ส.

อินโฟกราฟิก เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ ส.ส.
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำหนังสือชื่อ "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557" ขึ้น โดยแบ่งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ดังนี้

 • เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ​ ​
 • ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เบี้ยประชุมกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การเทียบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและบุคคลในวงงานรัฐสภาที่มิใช่ข้าราชการกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ​ ​ ​
 • กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ​

อ่านเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :