Knowledge and Experiences Sharing Filter by year

From a Training, Meeting or Seminar

- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
Event Date: 2013-10-31
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Event Date: 2013-11-08
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2013-09-02 to 2013-09-03

From a BAS Meeting

From IFLA Conference

From ISPRS Conference