รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เวทีสิทธิมนุษยชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 2549

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เวทีสิทธิมนุษยชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 2549 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549 เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2549 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ. จรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ

Participants

นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6

Event Date
2006-12-08 to 2006-12-09
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ