แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

From APLAP Conference

- ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ, นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Event Date: 2018-10-30 ถึง 2018-11-02
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
Event Date: 2017-04-26 to 2017-04-28
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
Event Date: 2011-02-28 to 2011-03-04