รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.    
  2. นายอติวิชญ์ แสงสุวรรณ, วิทยากร 4
Event Date
2007-02-13
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1