รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

Participants
  1. นางพุทธชาติ ทองเอม, วิทยากร 7 ว.    
  2. นายเชษฐา ทองยิ่ง, วิทยากร 6    
  3. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5    
  4. นางชนิดา จรรโลงศิริชัย, วิทยากร 5    
  5. นายณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกร 4    
  6. นางสาวอัจฉรา เนียมโภคะ, เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
Event Date
2007-02-13
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๓