รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สสช. เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สสช. เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2550 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Participants
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร ๘ ว.
  2. นางสาวพจนา ธิรามนตร์, วิทยากร ๘ ว.
  3. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากร ๘ ว.
  4. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากร ๖
  5. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร ๔
Event Date
2007-03-01
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา