รายงานการเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง

การบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการและประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.00-17.20 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.     
  2. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากร 6     
  3. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 4
Event Date
2007-03-16
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ