รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Online Information and Education Conference 2008

การสัมมนา เรื่อง Online Information and Education Conference 2008 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ 5     
  3. นางขัตติยา ทองทา, บรรณารักษ์ 5     
  4. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ 4
Event Date
2008-11-11 to 2008-11-12
Year
2008
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ