สรุปการประชุม สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ประจำปี 2554

การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ พื้นฐานประชาธิปไตย : การบริการห้องสมุดและงานวิจัยของรัฐสภา (Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2554 ณ รัฐสภากรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

Participants
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด
  3. นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Event Date
2011-02-28 to 2011-03-04
Year
2011
Source of Knowledge
From APLAP Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ