รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 เรื่อง การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (Parliamentary Reform : Comparative Perspectives

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 เรื่อง การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (Parliamentary Reform : Comparative Perspectives จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Participants
 1. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ
 2. นายวิริยะ คล้ายแดง, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 3. นายสุเทพ เอี่ยมคง, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 4. นางสาวนวรัตน์ นพคุณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 5. นายชงคชาญ สุวรรณมณี, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 6. นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
 7. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกรชำนาญการพิเศษ
 8. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
 9. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชำนาญการ
 10. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากรชำนาญการ
 11. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญการ
 12. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
Event Date
2012-11-08 to 2012-11-10
Year
2012
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ