รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556 จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Event Date
2013-06-01 to 2013-06-02
Year
2013
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ