รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ครั้งที่ 80 (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA)

การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส และเมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส (République Française) ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2557

ส่วนที่ 1 การประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 30 ของ Section on Library and Research Services for Parliaments ภายใต้หัวข้อ “ห้องสมุดรัฐสภา: อดีตและอนาคต” (The parliamentary libraries: past and future) 

ส่วนที่ 2 การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 80 ของการประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด หรือ International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ภายใต้หัวข้อ “ห้องสมุด ประชาชน สังคม: การบรรจบกันเพื่อความรู้” (Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge)

Participants
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด
  3. นางณิชานี ฉุนฉลาด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  4. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  5. นางสุภัทร คำมุงคุณ วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  6. นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  7. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ บรรณารักษ์ชำนาญการ
  8. นางสาวนราภัทร เพชรมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ
Event Date
2014-08-10 to 2014-08-24
Year
2014
Source of Knowledge
From IFLA Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ