รายงานการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกในโลกมุสลิม

การเสวนาวิชาการ เรื่อง การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกในโลกมุสลิม จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอดนตรีแะการแสดงอโศกมนตรี (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นายยอดชาย วิถีพานิช, วิทยากรชำนาญพิเศษ
  2. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญพิเศษ
Event Date
2016-02-17
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ