รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยแรงงาน ประจำปี 2559 เรื่อง ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยแรงงาน ประจำปี 2559 เรื่อง ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30–13.30 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Participants

นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2016-02-25
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3