รายงานการเข้าร่วมประชุมเวที สกว. (TRF Public Forum) เรื่อง เกษตรน้ำน้อย...ทางออกของเกษตรกร

การประชุมเวที สกว. (TRF Public Forum) เรื่อง เกษตรน้ำน้อย...ทางออกของเกษตรกร จัดขึ้นในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  2. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
Event Date
2016-03-02
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ