รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 เรื่อง พลเมืองกับการปฏิรูป

การสัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 เรื่อง พลเมืองกับการปฏิรูป จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 14.45 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  2. นางอาริยา สุขโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
Event Date
2016-03-04
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ