รายการการเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง เรื่อง บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

Participants

นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญพิเศษ

Event Date
2016-03-09
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ