รายงานการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี

Participants

นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

Event Date
2016-05-17 to 2016-05-19
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ