รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. รุ่นที่ 2

การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

Participants

นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2016-06-02 to 2016-06-03
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ