รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)

การฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Participants

นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2016-06-16 to 2016-06-17
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา