รายงานการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ขับเคลื่อนประเทศไทย...ด้วยดัชนีการวิจัย

การประชุมสัมมนา เรื่อง ขับเคลื่อนประเทศไทย...ด้วยดัชนีการวิจัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suite 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Participants
  1. นายจันทร สีหาบุญลี, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  2. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
Event Date
2016-08-17
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา