รายงานการเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ จัดโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องศรีอยุธยา (โรงละคร) หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

Participants
  1. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางจำเรียง ระวังสำโรง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  4. นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  5. นางสาวณฤดี จูฑะรักษ์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  6. นางสาวสายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  7. นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  8. นายบัณฑิต อุทาวงค์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Event Date
2016-08-30
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ