รายงานการเข้าร่วมประชุมเสวนาระหว่างนักวิชาการ เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยสำหรับรัฐสภา (Academic Research vs. Parliamentary Research)

การประชุมเสวนาระหว่างนักวิชาการ เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยสำหรับรัฐสภา (Academic Research vs. Parliamentary Research) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ สถาบันพระปกเกล้า

Participants
  1. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากรเชี่ยวชาญ
  2. นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ
  3. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประยูรวงศ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

Event Date
2016-09-14
Year
2016
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ