รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการ สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Event Date
2016-11-07
Year
2016
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดการความรู้